REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „WOJTEK”

1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony). Przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

2. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

4. Na wniosek osoby wynajmującej domek/pokój może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.

5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na ośrodku do godziny 22.00.

6. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.

7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

8 Pobierany jest zadatek w wysokości ustalonej przy rezerwacji pobytu. W przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż 30 dni przed ustalonym przyjazdem do ośrodka zadatek w całości przepada. W przypadku rezerwacji więcej niż 1 domku/pokoju zadatek przepada bez względu na termin rezygnacji.

9 Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

10. Pobierana jest dodatkowo opłata klimatyczna w wysokości ustalonej uchwałą przez Radę Gminy Dziwnów.

11. Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek/pokój posiada jedno wyznaczone miejsce postojowe. Parkowanie dodatkowego auta jest możliwe za dopłatą 20zł za dobę.

12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.

13. Osoba wynajmująca domek/pokój zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku/pokoju. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki/pokoje oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku/pokoju.

14. Zarząd ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

15. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów.

16. Zarząd ośrodka wyraża zgodę na pobyt w domkach/pokojach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela, nie może: zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów, zostawać sam w domku/pokoju oraz wchodzić na łóżka/wersalki/sofy. Pobyt zwierzęcia bez względu na długość wynosi od 100zł do 400zł plus 100-300zł dodatkowej kaucji.

17. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel.

18. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 17:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.

19. Pobieramy opłatę za zużycie energii elektrycznej wg wskazania podlicznika znajdującego się w domku/pokoju. Ceny energii mogą się zmieniać zgodnie ze stawkami dostawcy prądu..

20. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200zł. Kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu po uprzednim sprawdzeniu domku/pokoju.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.

TOP